OT Artwork - шаблон joomla Новости

ماموريت:

 

 

·        تجاري سازي، فن‌آوري تحقيقات نوآورانه و افزايش توان رقابتي دانش آموختگان از طریق تولید و عرضه  بسته های آموزشی کاربردی.

·        در کنار ماموريت اصلي، این مجموعه خود را موظف مي داند در زمينه هاي زير نيز مشارکت کند:

-         انتقال و آفرينش تكنولوژي

-         كاهش شكاف بين دانشگاه و صنعت

-         ارتقاء فرهنگ نوآوري در كشور

-         حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط

-         جذب ايراني هاي خارج از كشور و سرمايه گذاري آنها

-         توسعه منابع انساني